Privacy

Voor een goede behandeling ben ik, als je behandelend therapeut, wettelijk verplicht een dossier aan te leggen. Deze verplichting is opgelegd vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bestaat uit het intakeformulier en aantekeningen gemaakt van je behandelingen. Tussentijdse mailwisseling wordt in je dossier opgenomen als de inhoud relevant is voor het behandeltraject.

Jouw privacy is zo goed mogelijk gewaarborgd. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden geen toegang toe hebben tot je dossier. Door het afleggen van mijn beroepseed heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit je dossier kunnen alleen gebruikt worden bij verwijzing naar een andere hulpverlener, of voor terugkoppeling naar je huisarts of bedrijfsarts. Dit gebeurt alleen nadat je schriftelijk  toestemming hebt gegeven.

Als je tijdens mijn afwezigheid een andere therapeut nodig hebt, kan het gebeuren dat ik die collega inlicht over de eerdere behandeling. Dit gebeurt alleen na toestemming en overleg.

Een klein deel van je gegevens (behandeldata, naam en adresgegevens, gegevens zorgverzekeraar) worden gebruikt voor de financiële administratie om een factuur te maken. De genoemde gegevens worden 1 x per jaar gezien door een bevoegde boekhouder.

De gegevens in je cliëntendossier blijven zoals in de wet op behandelovereenkomsten is vereist, nog 20 jaar na de behandeling bewaard. Sinds de wijziging van de Privacywet in 2018 heb je het recht om als cliënt je gegevens te laten vernietigen. Het dossier wordt dan door mij vernietigd en informatie kan door niemand (ook door jezelf niet) meer worden opgevraagd.

Op de factuur staan gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden. De factuur kunt declareren bij jouw eigen zorgverzekeraar.

Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum
Datum van behandeling
Soort behandeling met behandelcode
Kosten van de behandeling
Naam behandelaar

 

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met de cliënt te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

 

 

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen door het contactformulier in te vullen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 06-42344644.

Maak een afspraak